طلب

درخواست حذف این مطلب

اغلبِ پدر و مادرها، گذشته ی خود را به دو شکل در زندگیِ فرزندان شان دنبال می کنند؛ زندگیِ بچه ها یا تداومِ ناکامی های آ ن هاست، به جبرانِ آن ناکامی ها، یا بالع ، زندگیِ بچّه ها تحقّقِ هرآن چه است که برای آن ها نمی شده...

آنچه از خود و زندگی می خواهم این است که به اندازه ی محبّت، قدرتِ بخشایشِ کامل، با خود حمل ن ِ گلایه ها و بر عهده گرفتنِ خودم را پیدا کنم. حسّ انتقام کشی از سرنوشت ها را از من دور بدار، آمین.